پیش بینی قیمت خانه در آمریکا در ASP.NET Core 6 با استفاده از ML.NET


توضیحات مدل فوق:

هدف از مسئله فوق پیش بینی قیمت خانه بر حسب پارامترهای موثر بر آن است. برای این منظور از یکی از دیتاست های وبسایت معتبر Kaggle استفاده گردیده که از این لینک می توانید این دیتاست را دانلود کنید.
از آنجایی که این دیتاست دارای فیچرهای فراوانی است و مقادیر NA زیادی در آن وجود دارد، در ابتدا توسط یک کد R این دیتاست ویرایش گردیده و در یک فایل CSV جدید ذخیره گردیده که می توانید این فایل جدید که برای آموزش مدل رگرسیون به کار رفته است را از لینک زیر دانلود کنید: دیتاست
مدل به کار رفته در فریمورک ML.NET برای Regression، مدل FastTreeRegression می باشد.
برای اینکه از صحت عملکرد مدل آگاه شوید، می توانید چند تا از مقادیر موجود در فایل دیتاست ویرایش شده را وارد نمائید و مشاهده کنید که نتیجه پیش بینی شده، تا چه اندازه با مقدار واقعی قیمت خانه در دیتاست تطابق دارد.