ASP.NET کلاب

وبسایت حاضر، توسط ASP.Net Core 6 و به زبان #C و با استفاده از مدل MVC طراحی گردیده و از صفحات Razor در طراحی آن استفاده گردیده است. این وبسایت مخزنی برای ارائه پروژه های یادگیری ماشین به زبان محبوب و مدرن سی شارپ است که توسط فریمورک ML.NET مدل ها آموزش داده شده و در پروژه های وب ASP.NET مورد استفاده قرار می گیرند.

Value Prediction

یکی از الگوریتم های مهم یادگیری ماشین، رگرسیون (Regression) است که هدف در این الگوریتم پیش بینی یک مقدار عددی، مانند قیمت خانه، از روی متغیرهای موثر بر آن مانند سال ساخت، مساحت خانه و ...

Data Classification

یکی دیگر از الگوریتم های مهم یادگیری ماشین با نظارت (Supervised Machine Learning)، الگوریتم طبقه بندی (Classification) است. هدف این الگوریتم طبقه بندی خروجی به دو یا چند دسته است بر مبنای متغیرهای ورودی.

Recommendation

سیستم های توصیه کننده یا Recommender Systems یکی از الگوریتم های ماشین است که بر مبنای اطلاعات قبلی کاربر، (مثلا فیلم های تماشا شده توسط کاربر و امتیازاتی که به این فیلم ها داده) اطلاعات جدیدی (مثلا فیلم های جدید) را توصیه می کند.

Forecasting

یکی دیگر از الگوریتم های یادگیری ماشین که مبتنی بر پیش بینی بر مبنای سری های زمانی است، الگوریتم Forecasting می باشد که در حوزه هایی مانند تخمین قیمت سهام در بازار بورس یا تخمین نرخ ارز و ... کاربرد دارد.

Anomaly Detection

یکی دیگر از الگوریتم های یادگیری ماشین که مشابه الگوریتم طبقه بندی است، الگوریتم شناسایی عیب است. تفاوت این الگوریتم با Classification در این است که یکی از گروه ها دارای تعداد بسیار کمی داده است و نمی توان از الگوریتم های مرسوم طبقه بندی برای تشخیص آن استفاده کرد.

Clustering

یکی از حوزه های مهم یادگیری ماشین بدون نظارت، الگوریتم های خوشه بندی است. در این الگوریتم، داده ها به صورت خام بوده و دارای بر چسب یا کلاس نمی باشند و الگوریتم باید برای داده ها خوشه های مجزا تعیین کند و برای داده های جدید، خوشه های مربوطه را پیش بینی کند.

آیا نیاز به دوره های آموزشی دارید؟!